Zuidlaren, Ontmoetingskerk-Dennenoord
Geluidsopnamen Peet den Hartog - Live-concertopname van het "Dennenoordorgel" op 80e verjaardag, zaterdag 24 oktober 2015
 - César Frank (1822-1890) Choral III


Op het orgel in deze kerk vinden regelmatig orgelconcerten plaats.
Voor een historisch overzicht zie onderaan deze pagina.


Foto Geert Jan Pottjewijd

Discografie

1895: De “Vereniging tot Christelijke verpleging en verzorging van geestes- en zenuwzieken” te Den Haag (later Bennekom) richtte de Psychiatrische Inrichting Dennenoord, met in het begin 111 plaatsen (in het huidige Hoofdgebouw), op in de Noordelijke regio als 2e van de 5 regionaal over Nederland verspreide stichtingen.

1897:
Ingebruikneming van de (oorspronkelijk rechthoekig gebouwde) Stichtingskerk voor patiënten én personeel van de gereformeerde gezindte. Later werd officieel een zelfstandige “Gereformeerde Kerk van Zuidlaren” aan de Stationsweg geïnstitueerd.Oorspronkelijke kerk. (06)

ca. 1904/1905: Martinus Vermeulen (1859-1925) uit Woerden bouwt een orgel. Zoals vaker in het oeuvre van Vermeulen, maakte hij gebruik van ouder materiaal, in dit geval een chromatische windlade en metalen pijpwerk uit ±1850. De lade werd door Vermeulen vergroot met een kantsleep, waarop hij een Vox Celeste plaatste.
In de vergadering van 18 november 1903 merkt de geestelijke verzorger op dat het huidige orgel versleten is. Voor f 1.350,- kan er een "Heusch kerkorgel" worden aangeschaft. Blijkbaar was het eerste orgel een harmonium. (08)
Het besluit een orgel aan te schaffen viel vermoedelijk in april 1904. In de agenda voor de bestuursvergadering van 6 april komt het agendapunt orgel voor, met daarachter de opmerking "Maximaal f 1.500,-".
Tegelijkertijd wordt ook besloten een orgel voor Bloemendaal aan te schaffen.
In de bestuursvergadering van 20 april wordt aan ds. Drenth opgedragen dat een deskundige naar een orgel gaat kijken en dat wordt gerapporteerd aan het bestuur omtrent de uitkomst.
In de bestuursvergadering van 25 juli wordt geconcludeerd dat het resultaat van het onderzoek positief is en het orgel aangeschaft kan worden. (07)
Toen het Dennenoord zich een veel groter nieuw orgel van De Koff kon veroorloven, werd het Vermeulen-orgel in 1926 verkocht aan de Hervormde Oosterkerk te Groningen. Daarna werd het verplaatst naar Harkstede.
Voor de verdere geschiedenis van dit instrument zie de informatie onderaan deze pagina. (01)


Nieuwsblad van het Noorden 04-09-1904, Provinciale Drentsche en Asser courant 26-09-1905,

1912: Aanschaf van een Hinkel-harmonium bij Meek in Assen.

Provinciale Drentsche en Asser courant 13-01-1912
Dit harmonium zal vermoedelijk niet in de kerk zijn gebruikt, omdat daar al een pijporgel van Vermeuen aanwezig was.

1922: 7 maart – Fragment uit notulen Stichtingsraad: Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
15 augustus – Fragment uit notulen Stichtingsraad: De Stichtingsraad adviseert tot het plaatsen van een electrische opblaas pomp voor het orgel. (06)

1923: 3 juli – Fragment uit notulen Stichtingsraad: Voorgesteld zal worden aan het Bestuur het orgel voortaan te doen bespelen door Drentje Beekman, Sybe Welmers en Jan Wierenga, om de beurt en fl 1,– per kerkendienst. (06)

1926: 9 maart – Fragment uit notulen Stichtingsraad: De motor van het orgel zal worden overgeplaatst naar de schilderwerkplaats en daar gebruikt worden voor het malen van Verf. (06)
Tekening uitgebreide kerk  (06)

1927 of 1930?: In de tot 600 zitplaatsen uitgebouwde Stichtingskerk werd het Vermeulen-orgel afgeschaft en een nieuw, groter orgel gebouwd door de fa. De Koff te Utrecht onder advies van J.H. Besselaar, organist Laurenskerk Rotterdam. Dit orgel (pneumatisch, kegelladensysteem) had een warme, maar weinig doorzichtige klank. De organist zat met de rug tegen de hoofdwerkkast verscholen achter een gordijn.

Dispositie 1927/1930:

Manuaal I. C-a3 Manuaal II *   Pedaal. C-f1
1. Bourdon 16’ 11. Vioolprestant 8’ 22. Contrabas 16’
2. Prestant 8’ 12. Concertfluit 8’ 23. Zachtbas 16’ (uit 1)
3. Dubbelfluit 8’ 13. Viola d’Amour 8’ 24. Octaafbas 8’ (uit 2)
4. Dulciana 8’ 14. Aeoline 8’ 25. Cellobas 8’ (uit 5)
5. Viola di Gamba 8’ 15. Voix Celeste 8’ 26. Basfluit 8’ (uit 3)
6. Octaaf 4’ 16. Fluit dolce 4’ 27. Koraalbas 4’ (uit 6)
7. Orkestfluit 4’ 17. Violine 4’ 28. Bazuin 16’
8. Octaaf 2’ 18. Piccolo 2’    
9. Cornet V 19. Sesquialter II    
10. Cymbel V 20. Trompet Harmonique 8’    
* Het pijpwerk in de Crescendokast van C-a3 = 58 tonen werd uitgebreid tot C-a4 = 70 tonen.

Koppelingen: Man. I - Man. II; Man. I - Ped. ; Man. II - Ped. Suboctaafkoppel II-I; Melodiekoppel II-I; Bas-melodie II-I; Automatisch pedaal; Vrije combinatie; Tongwerk uitschakelaar; Rolzwel met aanwijzer; Zweltrede voor Man. II; Tremolo Man. II. Windaanwijzer. Drukknoppen voor P. - MF. - F. - Tutti - Oplosser. Het instrument werd vermoedelijk via De Koff door een Duitse firma geleverd.


12 september 1930, Orgelontwerp Klik op de afbeelding voor een vergroting (06)


Tijdschrift "Het Orgel" 1930 mei


 (06)


1932: 6 december – Fragment uit notulen Stichtingsraad: Besproken wordt de akoestiek van de kerk, daar de getroffen maatregelen niet afdoende helpen. (06)

1934: 9 februari – Fragment uit notulen Stichtingsraad: Van Prof. Zwikker is er een bericht dat hij inzake akoestische verbetering van de kerk over het geheel mee kan gaan met de plannen van den architect Reitsma. De begrooting is ongeveer fl 2800,–. (06)


Johan van Meurs noteert de dispositie (09)


1937: Blijkens onderstaand bericht zou het orgel zijn verplaatst naar de nieuwe kerk, voorzien van een nieuwe orgelkas en zijn uitgebreid.
De vraag is of dit klopt en er geen ander orgel wordt bedoeld.

Het Orgel-1937-september

1946: 12 december – Fragment uit notulen Stichtingsraad: Ontslagaanvrage organist Wieringa. Besloten het Stichtingsbestuur voor te stellen hen dat te verleenen en in zijn plaats te benoemen den heer Welmers tegen een vergoeding van fl 500,– per jaar (zonder tijdelijke verhooging en overbruggingstoelage) Indertijd (1942) is heer Welmers aangezocht om als organist van de NH kerk te Noordlaren op te treden, hetgeen eens volledige baan was. Om hem naast Wieringa hem als organist voor de stichtingskerk te behouden en wel zoo, dat hij in de allereerste plaats beschikbaar bleef voor Dennenoord alleen in Noordlaren zou optreden, wanneer hij of de stichting gemist kon worden, is hem toen een vergoeding toegekend van fl 250,– per jaar. De heer Welmers is bereid als zoodanig op te treden, doch dan volgens de salaris schaap van 1943. In de Stichtingsraad wordt hiervoor gevoeld, de waardedaling van het geld. Als zijn vervanger bij ziekte en vacantie aan te wijzen van der Weijde en hem hiervoor een hem een vergoeding te geven van fl 5,– per zondag.

1958: Sybe Welmers (vader van de organist en componist Jan Welmers) en organist van de kerk overlijdt. Zie onderstaand bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 05-08-1961 en 21-07-1958


1967/'68: De fa. Flentrop te Zaandam (waarin de fa. De Koff intussen was opgegaan) verhielp de ergste door slijtage ontstane storingen; ook werden vier van de vele 8-voetsregisters een hogere voetmaat gegeven; tenslotte werd de Bazuin (groot octaaf; overigens transmissie) volledig tot 16voets tongwerk uitgebouwd. E.e.a. op advies van toenmalig Stichtingskerkorganist drs. P. den Hartog (Den Helder 1935, klinisch psycholoog op Dennenoord in Zuidlaren vanaf 1963 en psychotherapeut polikliniek Dennenoord te Groningen tot 1994). Inspeling van het vernieuwde orgel door Wim van Beek, organist Martinikerk Groningen. Orgelbouwer Flentrop waarschuwde overigens, dat er op den duur (te?) veel moest gebeuren en gaf in overweging om louter voor de samenzangbegeleiding een nieuw, kleiner orgel aan te schaffen. Duidelijk was, dat het Stichtingsbestuur van “Dennenoord” niet hoefde aan te kloppen bij Monumentenzorg voor subsidie: destijds waren niet-mechanische instrumenten uit de zogenaamde vervalperiode in de orgelbouw geheel uit de gratie.


Foto uit de jaren '70 van de vorige eeuw. Klik op de foto voor een vergroting (06)

1974: Álgehele restauratie van het kerkgebouw met eigen (voornamelijk arbeidstherapie-) personeel o.l.v. dr. J.A. de Wilde (geneesheer-directeur), drs. J.W. Vlaanderen (geestelijke verzorging), dhr. H. Garst (hoofd gebouwendienst), dhr. B. Fransens (creatieve therapie/kunstschilder) en drs. P. den Hartog (contactpersoon orgel). Het benodigde aantal zitplaatsen was gedaald tot ruim 300 (nu tot 100).
Inzake het orgel kon het advies van de Gereformeerde Organisten Vereniging, o.a. inhoudende plafondverlaging met het oog op akoestiekverbetering, i.v.m. de prachtige kapconstructie geen genade vinden in de ogen van betrokkenen.
Er werd gekozen voor herstel van het bestaande type orgel met zijn eigen klank en mogelijkheden voor andere muziekliteratuur dan die uit de barokperiode, omdat deze al op zoveel schitterende orgels in het Noorden (de “orgeltuin van Europa”) op stijlgetrouwe wijze was uit te voeren.
Adviseur werd Feike Asma (Den Helder 1912 – 1984 Amsterdam), organist van de Grote Kerk te Maassluis, welke vanaf 1971 (restauratie orgel Gereformeerde Kerk) jaarlijks uitgenodigd werd door de Commissie Orgelconcerten Zuidlaren (secretaris/penningmeester Flip Jüch) in de Gereformeerde Kerk (nu: Laarkerk, P.K.N.) aan de Stationsweg. In overleg tussen orgelbouwer dhr. Fonteijn, orgelbouwer te Kampen, Wim Vlaanderen en Peet den Hartog werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Details van deze restauratie zijn te vinden in een advies d.d. 28  november 1964 door Fonteijn & Gaal. Niet alle voorstellen uit dit voorstel werden echter uitgevoerd.
Op de laatste pagina staat ook nog een variant van een nieuw mechanisch orgel. dat op de begane grond kan worden opgesteld.(07)
De financiering van de orgelrestauratie kon gelukkig worden afgeboekt als groot achterstallig onderhoud.

1975: Inspeling orgel “Ontmoetingskerk” (waarin de Stichtingskerk “herdoopt” werd) door Piet van Egmond (Amsterdam 1912 --1982 Den Helder) op 23 september 1975. Feike Asma kon pas in december van dat jaar een inspelings-adventsconcert geven.

1977: Uitbreiding met een koppel I + II Sub en een koppel II Sub om de totaalklank toch enigszins op een 16-voets klank te baseren. De Hoofdwerk-superkoppel moest om technische redenen vervallen.

1979: Na het terugtreden van Fonteijn werd op advies van Feike Asma de fa. Pels & van Leeuwen de nieuwe orgelbouwer. Fonteijns garantieperiode werd, gezien de uitstekende kwaliteit van zijn werk, volledig overgenomen. Fonteijn had het orgel verbouwd vanuit de toen nog doorwerkende “neo-barok”-idealen van helderheid, doorzichtigheid en presentie door middel van hoge registers met het oog op polyfonie (barokperiode, Bach), en met de Prestant 8’ als basis van het Hoofdwerk.

1980: Uitbreiding van het pedaal op advies van Feike Asma met een trombone 8'. Dit register is een transmissie van de bazuin 16' en de schalmei 4'. De zwak en flets klinkende Cornet (C.F. al mogelijk vanaf fis-klein!) kreeg op het HW nieuwe pijpen (nu op verhoogde stok); de Quint 1 1/3’ op het Zwelwerk werd  Nasard 2 2/3’ en de (doorlopende) Sexquialter II sterk werd in de juiste prestantmensuur gemaakt.


Foto uit de jaren '80 van de vorige eeuw (06)

1982: Toevoeging van een Tremulant op het Hoofdwerk. Ook werd een Gedekte Quint 10 2/3’ als transmissie bijgebouwd voor een akoestisch 32-voets effect.

1985:
De koppel I - II Sub werd uitgebreid tot het laagste octaaf

1986: De Tremulant van het Zwelwerk werd vervangen door een nieuwe, zoals die van het Hoofdwerk, inclusief de hiertoe noodzakelijke versterking van de balgbodems.
In dit jaar schrijft organist Wim Opgelder een brochure over het orgel "Het orgel  in de Ontmoetingskerk (Dennenoord)  te Zuidlaren. (09)

1990: Het bezwaar werd erkend dat de Ontmoetingskerk geen multifunctionele akoestiek moet krijgen (lees: niet voor conferenties geschikt moet worden gemaakt); ons ideaal is de Ontmoetingskerk als Muziekcentrum Zuidlaren.

1992: De pijpen van het prestantenkoor werden een plaats opgeschoven (waardoor dus een iets grotere mensuur werd verkregen) teneinde de gewenste grotere grondtonigheid te bereiken. Ook werd de Bourdon 16’ weer vanaf het Hoofdwerk bespeelbaar gemaakt, waar vroegere experimenten in dezen te storingsgevoelig waren gebleken.

1993: De definitieve dispositie bereikt en aangepast registerbord aangebracht; zowel de gewone registers als die van de Vrije Combinatie genummerd i.v.m. concertpraktijk.

1995: Brief naar de gemeente Zuidlaren en provincie Drenthe voor behoud Ontmoetingskerk-en-orgel in het kader van Dennenoord Zuidlaren als “beschermd dorpsgezicht”. Tijdens concerten werd met het oog op de zichtbare verrichtingen van de organist het gebruik van T.V.monitoren ingevoerd m.m.v. electrotechnicus/koster Joop Willegers i.s.m. Jenne Berghuis (audio-visuele dienst GGZ-Groningen).

1996 (29 januari): bij het Notariaat Zuidlaren (mr. Klaas Wildeboer) akte gepasseerd “Stichting Orgel Ontmoetingskerk Zuidlaren” (S.O.O.Z.) als opvolger van de Commissie Orgelconcerten Zuidlaren. Zonder de nu zelfs officieel in het bestuur noodzakelijke penningmeester, Wim Zuidersma (accountancy, belastingen), werden bijv. fiscale problemen i.v.m. organistenhonoraria enz. voor leken te ingewikkeld.

1996: Door het opschuiven van de Trompet 8’ werd een transmissie tot Trompet 16’ gemaakt door toevoeging van 12 (i.v.m. ruimte: gedekte) pijpen voor het laagste octaaf.

1997 (zondag 13 oktober): viering 100 jarig bestaan Stichtings/Ontmoetingskerk.
Het kerkgebouw had geleidelijk ook een algemeen-muzikale betekenis gekregen: koorzang, orkestspel, kleine ensembles, jaarlijks het gevarieerde Cultureel Herfstboeket (Culturele Vereniging Zuidlaren), zelfs een uitvoering van het Concert voor orgel en orkest van Poulenc door Johan Beeftink.
Ook werd er in 1997 een  CD uitgebracht “Piet Wiersma speelt op het orgel in de Ontmoetingskerk te Zuidlaren (Dr.) Bach, Mendelssohn, Reger, Franck, Brahms, Boëllmann, Guilmant”: de bijdrage van “GGzGroningen locatie Zuidlaren” in het uit elke vestiging samengestelde kerstpakket. Alle 2825 personeelsleden en vrijwillig(st)ers der GGzGroningen kregen deze CD dus cadeau.

1998: Een extra solo-tongwerk naast de Hobo 8’ werd vaak gemist. De door oud-bestuurslid en organist Wim Opgelder gesuggereerde Clarinet 8’ bleek financieel niet haalbaar. Een gebruikte Engelse Hoorn 8’ (voordelig aangeboden uit voorraad Pels & van Leeuwen t.g.v. het eeuwfeest van Dennenoord) werd naar Vox Humana 8’ geïntoneerd en ingebouwd in het Zwelwerk.
Op het Pedaal werd op advies van Piet Wiersma het ontbrekende labiaal register Koraalbas 4’ (als transmissie) toegevoegd.
Piet Wiersma (Aduard 1946 – 2003 Amsterdam) - “Bach in Groningen” - beet in 1972 de spits af van de serie orgelconcerten (toen nog in de Gereformeerde Kerk) en heeft sindsdien elk jaar in Zuidlaren geconcerteerd. Hij gaf graag orgelles en studeerde vaak tot diep in de nacht in de verwarmde Ontmoetingskerk (in Drenthe!).

2006: Reeds langer werd voor romantische muziek de III-V sterke Mixtuur 1 1/3’ minder bruikbaar geacht bv. door Wim van Beek. Ook Lucas Lindeboom, in leven organist Michaëlskerk Zwolle, vond een Mixtuur 2’ veel bruikbaarder. Geuko Tiggelaar en Peet den Hartog waren tot hetzelfde eindoordeel gekomen: de Mixtuur 1 1/3’ “lag teveel bovenop” de rest van de registers. Tijdens de jaarlijkse grote stembeurt werd weglating van het hoogste “koor” der Mixtuur uitgeprobeerd, hetgeen toch niet helemaal bevredigend bleek. Tenslotte juichte ook Henk de Muinck (na Jur Kerssies al decennia lang hoofdorganist van de Ontmoetingskerk), om contra-expertise gevraagd, de voorgenomen wijziging van harte toe. Voor het vele meedenken in de afgelopen 27 jaar danken we speciaal onze onderhoudstechnicus en orgelstemmer dhr. Wim Molenaar en in hem de fa. Pels & van Leeuwen Kerkorgelbouw (directeur Peter van Rumpt, bedrijfsleider Jan Bambacht en intonateur Aart de Haan).

De “samengestelde vulstem”  Mixtuur III – IV – V sterk repeteerde voorheen op:

C-groot (III) c-klein (IV) c1 (IV) c2 (V) C3 (V)
         
1 1/3’ 2’ 2’ 2/3 4’ 4’
1’ 2’ 2’ 2 2/3’ 2 2/3’
2/3’ 1 1/3’ 1 1/3’ 2’ 2’
  1’ 1’ 2’ 2’
      1 1/3’ 1 1/3’
Nieuwe samenstelling:

C-groot (III) c-klein (IV) c1 (IV) c2 (V) c3 (V)
         
2’ 2’ 2/3 4’ 5 1/3’ 5 1/3’
1 1/3’ 2’ 2 2/3’ 4’ 4’
1’ 2’ 2’ 2 2/3’ 2 2/3’
  1 1/3’ 1 1/3’ 2’ 2’
      2’ 2’
Jaap Kroonenburg, organist Grote Kerk Maassluis, speelde op zaterdag 15 juli 2006 de “nieuwe” Mixtuur in. 
Het prestantenkoor is hierdoor verrijkt met een echt stralende “klankkroon”. Dit qua dispositie voltooide instrument heeft mede door zijn 39 registers (32 sprekende stemmen incl.7 transmissies) de allure van een middelgroot orgel gekregen.


Foto: Geert Jan PottjewijdFoto Geert Jan Pottjewijd

Huidige dispositie: 
Hoofdwerk C-a3   Winddruk 85mm
Bourdon 16' 1927/1975  
Prestant 8' 1927/1975 12 pijpen uit 1927 in het front + binnenpijpewerk van de oude octaaf 4' uit 1927
Roerfluit 8' 1975 In plaats van de oude Dubbelfluit 8'
Octaaf 4' 1975  
Fluit 4' 1927  
Quint 2 2/3' 1967  
Octaaf 2' 1975  
Mixtuur III-V 1975/2006  
Cornet V disc. 1980 Vanaf fis
Trompet 16' 1975 Transmissie van de trompet 8' met in het laagste octaaf 12 gedekte pijpen
Trompet 8' 1975  
Tremulant      
Zwelwerk C-a3   Winddruk 80mm
Principaal 8' 1927/1975 Bas van de vroegere Synthematophon 8'+ vroegere Prestant 8' van Manuaal I
Holpijp 8' 1975 In plaats van de Concertfluit 8'
Gamba 8' 1927 Heette vroeger Aeoline 8'
Celeste 8' 1927  
Prestant 4' 1967  
Flute Dolce 4' 1927  
Nasard 2 2/3' 1927 Uit de sesquialter genomen
Woudfluit 2' 1927  
Scherp IV 1975 In plaats van de cymbel
Sesquialter II  1927/1980 In 1980 gedeeltelijk verniewd
Hobo 8' 1975 Vroegere Trompet Harmonique 8' met nieuwe schalbekers
Vox Humana 8' ? Oud register (Oorspronkelijke Engelse Hoorn) uit voorraad van Pels & van Leeuwen
Tremulant      
Pedaal C-f1   Winddruk 90mm
Subbas 16' 1927/1975 Vroegere Bourdon 16' van het Hoofdwerk
Contrabas 16' 1927  
Gedekte Quint 10 2/3' 1983 Transmissie van de subbas 16'
Octaaf 8' 1975 Transmissie van de contrabas 16'
Gedekt 8' 1975 Transmissie van de subbas 16'
Koraalbas 4' 1975 Transmissie van de subbas 16'
Bazuin 16'  1927/1967  
Trombone 8'  1980 Transmissie van de Bazuin 16' en de schalmei 4'
Schalmei 4' 1975  

Koppels:
Hoofdwerk + Zwelwerk
Hoofdwerk + Zwelwerk sub
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Zwelwerk
Zwelwerk subkoppel
Speelhulpen:
Eén vrije combinatie
Vaste combinaties: p, mf, f, tutti)
Generaal Crescendo trede
Zwelkasttrede
Oplosser
 
2015: Organist Peet den hertog viert zijn 80e verjaardag

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Opnamen:
CD/LP Organist Componist  
CD Piet Wiersma J.S. Bach Gigue, Fuge in G (BWV577)
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
    Mendelssohn Prelude en fuga in c (opus 37-1)
    Franck Pièce Heroïque
    Brahms Schmücke dich o liebe Seele (opus 122-5)
    Reger Straf mich nicht in deinem Zorn (opus 67-37)
Lobe den Hernn, den mächtigen König (opus 67-24)
Jesu meine Freude (opus 67-21)
    Boëlmann Prière a Notre Dame uit de Suite Gothique
    Guilmant Sonate nr. 4 in d (opus 61)

Foto: Geert Jan Pottjewijd

Bronvermelding:

 1. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 25-08-2003
 2. E-Mails d.d. 12 en 13 juli 2006 met de geschiedenis van dit instrument (Zie Word-Document) door Peet den Hartog.
 3. CD: Informatie uit CD-boekje door Peet den Hartog
 4. Brochure: Het orgel in de Ontmoetingskerk-Dennenoord te Zuidlaren door Wim Opgelder
 5. E-Mail van Peet den Hartog d.d. 9 februari 2015
 6. www: https://www.lentiserfgoed.nl/locaties/ontmoetingskerk-stichtingskerk/
 7. Archief Lentis Erfgoed
 8. Boek: 1893-1929 Een blik in de historie - Stichting "Dennenoord" zoals het eens was
 9. Archief Jaap Brouwer

Foto: Wim Zuidersma

Historisch overzicht van de orgelconcerten:

Samenvattend:
 1. Het totaal aantal concerten bedraagt (incl. de voor 2015 gecontracteerde organisten): 231 (dus gemiddeld zo'n 6 concerten per serie). 
 2. Inspeling 1975 door Piet van Egmond; mede-adviseur Feike Asma had na oplevering orgel namelijk pas ruimte in december 2015).
 3. In het overzicht zelf staan naast de organisten tevens de muzikale medewerkenden vermeld.
 4. Piet van Egmond (1982), Feike Asma (1984), Willem Hendrik Zwart (1997), Lucas Lindeboom (1997), Piet Wiersma (2003), Piet Rippen (2006), Klaas Jan Mulder (2008), Jan Zwanepol (2010), Charles de Wolff (2011)
 5. De volgende 43 organisten hebben hebben van 1975-2015 geconcerteerd: Wout van Andel, Feike Asma, Johan Beeftink, Wim van Beek, Jan J. van den Berg, Hayo Boerema, Piet van Egmond, Peter Eilander, Harry de Groot, Jan Harryvan, Peet den Hartog, Erik van der Heyden, Margreeth C. de Jong, Theo Jellema, Leo Kajim (& Peet den Hartog), André Knevel, Jaap Kroonenburg, Gerard Legierse, Gijsbert Lekkerkerker, Lucas Lindeboom, Jan Luth, Sander van Marion, Klaas Jan Mulder, Henk de Muinck, Wim Opgelder, Pieter Pilon, Piet Rippen, Piet van der Steen, Evert van der Veen, Willem van Twillert, Lukas Jan Schoonbeek, Herman van Vliet, Vincent de Vries, Sietze de Vries, Piet Wiersma & leerlingen van Piet Wiersma, Cees van Walsum, Jan van Westenbrugge, Erwin Wiersinga, Charles de Wolff, Jan Zwanepol, Everhard Zwart, Jaap Zwart, Willem Hendrik Zwart.  (05)

Volledig overzicht van alle concerten van 1975: (05)

40 JAAR CONCERTEN ONTMOETINGSKERK ZUIDLAREN van 1975 – 2015
1975
23/9 - Piet van Egmond (inspeling orgel)
20/12 - Feike Asma

1976
4/9 - Feike Asma
11/12 - Piet Wiersma, m.m.v. Gon Mensingh, mezzo-sopraan / alt

1977
3/9 - Feike Asma
14/5 - Klaas Jan Mulder
12/11 - Piet Wiersma

1978
20/5 - Piet Wiersma
15/7 - Feike Asma
30/9 - Klaas Jan Mulder

1979
6/1 - Peet den Hartog
23/6 - Feike Asma
1/9 - Piet Wiersma
1/12 - Klaas Jan Mulder

1980
3/5 - Feike Asma
23/8 - Piet Wiersma

1981
31/1 - Klaas Jan Mulder
28/3 - Feike Asma
25/4 - Johan Beeftink
27/6 - Wim Opgelder
5/9 - Feike Asma
31/10 - Piet Wiersma
28/11 - Wout van Andel

1982
16/1 - Klaas Jan Mulder
8/5 - Wim Opgelder
19/6 - Samenzangavond: Peet den Hartog/ Wim Opgelder/ Geuko Tiggelaar
10/7 - Wim van Beek
4/9 - Feike Asma
13/11 - Piet Wiersma

1983
5/3 - Peet den Hartog
2/4 - Klaas Jan Mulder (Paasconcert)
30/4 - Wim Opgelder (Oranjeconcert)
4/6 - Piet Wiersma
2/7 - Feike Asma 3.
17/9 - Charles de Wolff
22/10 - Harry de Groot

1984
31/3 - Piet Wiersma
19/5 - Wim Opgelder
30/6 - Feike Asma
18/8 - Klaas Jan Mulder
15/9 - Charles de Wolff
27/10 - Peet den Hartog, m.m.v. Sonatetrio
17/11 - Herman van Vliet

1985
19/2 - Wim Opgelder (ingevallen voor Jan J. van den Berg t.g.v. slecht weer en ziekte J.J.v.d.B.)
16/3 - Piet Wiersma
20/4 - Wim Opgelder
15/6 - Wim Opgelder en Trio Gaasterland
24/8 - Peet den Hartog, m.m.v. De Kringsingers (Borger), o.l.v. Gert Sprenger
14/9 - Klaas Jan Mulder
12/10 - Jan J. van den Berg
2/11 - Charles de Wolff

1986
18/1 - Peet den Hartog en Wim Opgelder
22/2 - Piet Wiersma
22/3 - Cees van Walsum
19/4 - Herman van Vliet
24/5 - Klaas Jan Mulder
21/6 - Peet den Hartog, m.m.v. Sonatetrio
2/8 - Jan van Westenbrugge
30/8 - Klaas Jan Mulder
26/9 - Wim Opgelder
25/10 - Wim Opgelder (i.p.v. Simon Stelling, t.g.v. de weersomstandigheden)
22/11 - Gerard Legierse
N.B. de cursief aangegeven concerten waren in kader uitwisseling met Wim Opgelder, die ook de organisatie regelde.

1987
28/3 - Piet Wiersma
25/4 - Herman van Vliet
23/5 - Jan Zwanepol + 3 koren: Polyfonie/Zingend Getuigen/Looft den Heer, o.l.v. Johan Pots
4/7 - Klaas Jan Mulder
19/9 - Charles de Wolff
10/10 - Henk de Muinck ( i.s.m. GV Dennenoord, 25 jaar organist Ontmoetingskerk)
31/10 - Wim Opgelder
21/11 - Peet den Hartog

1988
12/3 - Peet den Hartog, m.m.v. Ans Roetman - sopraan, Arend van de Munnik - dwarsfluit, Dorothee Schoonhoven, viool, Geref. Kerkkoor o.l.v. Wim Opgelder
9/4 - Piet Wiersma
28/5 - Herman van Vliet
18/6 - Willem Hendrik Zwart
9/7 - Klaas Jan Mulder
10/9 - Wim Opgelder
8/10 - Piet Rippen

1989
11/3 - Peet den Hartog, m.m.v. Ans Roetman - sopraan, Arend van de Munnik - dwarsfluit, Dorothee Schoonhoven - viool
15/4 - Piet Wiersma
27/5 - Herman van Vliet
17/6 - Wim Opgelder
1/7 - Charles de Wolff
28/8 - Klaas Jan Mulder

1990
17/3 - Peet den Hartog, m.m.v. Ans Roetman - sopraan, Arend van de Munnik - dwarsfluit, Dorothee Schoonhoven - viool (in Memoriam Jenny den Hartog-Gaastra)
7/4 - Jaap Zwart
28/4 - Piet Wiersma
19/5 - Herman van Vliet
1/9 - Klaas Jan Mulder
15/9 - Vincent de Vries
29/9 - Wim Opgelder 6.

1991
16/3 - Piet Wiersma
20/4 - Peet den Hartog, m.m.v. Sonatetrio en Gerarda de Groot, cello
11/5 - Wim Opgelder
1/6 - Sander van Marion
22/6 - Herman van Vliet
24/8 - Klaas Jan Mulder
14/9 - Gijsbert Lekkerkerker
7/12 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

1992
14/3 - Piet Wiersma
23/5 - Wim Opgelder
27/6 - Herman van Vliet
29/8 - Klaas Jan Mulder
26/9 - Margreeth C. de Jong
31/10 - Charles de Wolff
28/11 - Vincent de Vries
12/12 - Herman van Vliet (Adventsconcert)

1993
27/3 - Piet Wiersma
24/4 - Peet den Hartog m.m.v. Sonatetrio
15/5 - Jaap Zwart
5/6 - Jaap Kroonenburg 7.
26/6 - Herman van Vliet
4/9 - Klaas Jan Mulder
25/9 - Wim Opgelder
9/10 - Wim van Beek
11/12 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

1994
12/3 - Concert door leerlingen van Piet Wiersma (Bouke Hoekstra, Berend de Jonge, Halbe de Jong, Rein van der Kluit, Peet den Hartog, Jacqueline Vriese, Dinie Raven, Eppie Haisma)
28/5 - Piet Wiersma
25/6 - Herman van Vliet
27/8 - Klaas Jan Mulder
10/12 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

1995
4/3 - Piet Wiersma, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit
8/4 - Peet den Hartog, m.m.v. Dorothee Schoonhoven - viool, Monique Kok - dwarsfluit, Gerarda de Groot - cello, Wim van der Laar – hobo, Cantorij Geref. Kerk, o.l.v. Jan Kok
6/5 - Jaap Kroonenburg
1/7 - Klaas Jan Mulder
19/8 - Herman van Vliet
23/9 - Wim Opgelder
28/10 - Everhard Zwart
16/12 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

1996
9/3 - Piet Wiersma, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit
27/4 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok - dwarsfluit, Dorothee Schoonhoven - viool, Lukas Kamps - bariton, Cantorij Geref. Kerk, o.l.v. Jan Kok
1/6 - Jaap Kroonenburg
6/7 - Lucas Lindeboom
24/8 - Klaas Jan Mulder
28/9 - Herman van Vliet
2/11 - Jan Harryvan
14/12 - Jaap Kroonenburg (Adventsconcert)

1997
5/4 - Piet Wiersma
31/5 - Charles de Wolff
12/7 - Jan Luth
23/8 - Klaas Jan Mulder
20/9 - Herman van Vliet
1/11 - Jaap Kroonenburg
13/12 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

1998
7/3 - Piet Wiersma (CD-presentatie)
5/9 - Erwin Wiersinga
3/10 - Herman van Vliet
28/11 - Jaap Kroonenburg

1999
6/3 - Piet Wiersma
24/4 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit en Gertie de Hartog- Kremer , dwarsfluit
29/5 - Willem van Twillert
21/8 - Klaas Jan Mulder
25/9 - Wim Opgelder
30/10 - Jaap Kroonenburg

2000
15/4 - Piet Wiersma + 3 leerlingen: Siemen Winter, Berend de Jonge, Hans Stege
3/6 - Herman van Vliet
15/7 - Jaap Kroonenburg, m.m.v. Eric van der Pol, hobo
19/8 - Peet den Hartog en Wim Opgelder
23/9 - Klaas Jan Mulder

2001
17/3 - Piet Wiersma
28/4 - Theo Jellema
19/5 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok – dwarsfluit, Gertie den Hartog-Kremer, dwarsfluit, Gerarda de Groot - cello
1/6 - Sietze de Vries
25/8 - Jaap Zwart
22/9 - Jaap Kroonenburg
3/11 - Klaas Jan Mulder


2002
16/3 - Lucas Jan Schoonbeek
11/5 - Peet den Hartog (t.g.v. 90e geboortedag Feike Asma)
24/8 - Piet Wiersma
21/9 - Jaap Kroonenburg
9/11 - Klaas Jan Mulder

2003
5/4 - Piet Wiersma
17/5 - Jaap Kroonenburg
19/7 - Martin Mans
30/8 - Leerlingen van Piet Wiersma: Peet den Hartog, Bart Trip, Bernard Bouwman, Brenda Baron, Trienke Pepping, Paul Biester, Rinke Bodewitz, Anke Dam
4/10 - Peet den Hartog en Wim Opgelder (Ontmoetingskerkorgel en ALLEN-orgel)
29/11 - Klaas Jan Mulder (Adventsconcert)

2004
24/4 - Herman van Vliet
15/5 - Peter Eilander
24/7 - Everhard Zwart
4/9 - Jaap Kroonenburg
25/9 - Klaas Jan Mulder

2005
2/4 - Jaap Zwart
11/6 - Martin Mans
6/8 - Andre Knevel
8/10 - Evert van der Veen
10/9 - Klaas Jan Mulder

2006
22/4 - Wim Opgelder en Marjanne Peters met poppentheater “Peterselie” (Peter en de wolf)
27/5 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit en Gertie den Hartog-Kremer, dwarsfluit
15/7 - Jaap Kroonenburg
19/8 - Everhard Zwart
23/9 - Pieter Pilon (Ontmoetingskerkorgel en Frans drukwindharmonium)
9/12 - Henk de Muinck, orgel en Titus Troelstra, trompet

2007
19/5 - Jaap Kroonenburg
28/7 - Piet van der Steen
18/8 - Klaas Jan Mulder
29/9 - Everhard Zwart

2008
8/3 - Peet den Hartog en Leo Kajim
26/4 - Lucas Jan Schoonbeek
19/7 - Everhard Zwart
16/8 - Jaap Zwart
6/9 - Sietze de Vries

2009
16/5 - Wim Opgelder, m.m.v. Sotto Voce, o.l.v. Wim Opgelder
25/7 - Jaap Kroonenburg
29/8 - Everhard Zwart
26/9 - Erik van der Heijden, orgel en Annemieke IJzerman, harp

2010
5/6 - Sietze de Vries, orgel en Roder Girl Choristers, o.l.v. Sonja de Vries
21/8 - Herman van Vliet
25/9 - Jaap Zwart
30/10 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit en Gertie den Hartog-Kremer, dwarsfluit
11/12 - Everhard Zwart (Adventsconcert)

2011
26/3 - Pieter Pilon
7/5 - Sander van Marion
28/5 - Wim Opgelder
23/7 - Jaap Kroonenburg
20/8 - Theo Jellema
24/9 - Herman van Vliet (50 jaar organist)

2012
17/3 - Gijsbert Lekkerkerker
2/6 - Jaap Kroonenburg
14/7 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok, dwarsfluit en Gertie den Hartog-Kremer, dwarsfluit
11/8 - Andre Knevel 13.
15/9 - Everhard Zwart
6/10 - Wim Opgelder, m.m.v. Sotto Voce, o.l.v. Wim Opgelder

2013
6/4 - Sietze de Vries
1/6 - Jaap Zwart
7/9 - Hayo Boerema

2014
3/5 - Sietze de Vries
13/9 - Everhard Zwart

2015
30/5 - Wim Opgelder
27/6 - Jaap Zwart
29/8 - Herman van Vliet
24/10 - Peet den Hartog, m.m.v. Monique Kok en Gertie den Hartog, dwarsfluit

Totaal aantal concerten t/m 2014: 227
t/m 2015: 231


Lotgevallen van het Vermeulen-orgel


Nieuwsblad van het Noorden 12-02-1987


Tijdschrift Kerk en Muziek 1988-01 van de VOGG