Contract

De ondergetekenden, enerzijds de Kerkvoogdij der Herv.Gem.Kampen en anderzijds de fa. J.Reil, orgelmakers te Heerde, verklaren te zijn overeengekomen, enerzijds de opdracht te geven, anderzijds de opdracht te aanvaarden voor de levering van een eenklaviers pijporgel met vrij pedaal. Het orgel heel heeft de volgende dispositie:

manuaal;Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quintadeen 4, Octaaf 2, Mixtuur 2-3 st. tremulant 
pedaal;Subbas 16
Koppels ped.-man. 

Voor dit hierboven omschreven pijporgel zal aan de fa.Reil een bedrag uitbetaald worden van f.16.450.-- Door terugname van het in de kerk bestaande orgel zal f.200.--. in mindering worden gebracht.

Artikel 1
Het hierboven genoemde orgel zal afgeleverd worden in de eerste helft van Juni 1965 of eerder, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Onvoorziene omstandigheden zijnde eventuele gevallen van overmacht, vertraagde levering van onderleveranciers, weigering van importvergunningen, oproepen van personeel in militaire dienst, staking van personeel of inmenging van de overheid in de productie.
Artikel 2
De betaling van voormeld bedrag zal als volgt plaats hebben:
Bij levering en goedkeuring van het instrument f.16.000.-- Het resterende deel groot f.250.-- zal betaald worden 6 maanden na de levering van het orgel,(na kosteloze servicebuurt) Van bedragen welke niet volgens contract voldaan zijn, wordt de geldende bankrente betaald, ingaande 1 maand na de vervaldatum.
Artikel 3.
De orgelbouwer verplicht zich, de opdrachtgevers tijdig te waarschuwen, wanneer het werk opgeleverd kan worden.
Artikel 4.
De orgelbouwer zal vrij gebruik hebben van elektrische stroom,nodig voor de montage van het orgel. Tijdens het intoneren en stemmen van het orgel draagt de opdrachtgever zorg voor een constante temperatuur van 60 graden fahr. 
Artikel 5.
In de prijs voornoemd is niet begrepen:
a. event. kosten van advies en inspeling;
b. de aanleg der electrische leiding voor ventilator,gelijkrichter, lichtpunten en stopcontacten mci. het materiaal hierbij benodigd:
c. event. veranderingen aan gaanderij, orgelvloer, toegangsdeur, ramen enz.;
d. hulp bij het afladen en ophijsen der zware onderdelen, en event. plaatsingskoeten van het hijswerk;
e. event. kosten van kap-, metsel-, en schilderwerk;
f. het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen, vochtwerking enz.
g. verblijfkosten tijdens de montage artikel 6.
 
Het orgel wordt geleverd met een garantietijd van 10 jaren, volgens onderstaande bepalingen, vastgesteld door de Bond van Prot. Orgelbouwers in Nederland. Gedurende de garantietijd verbind de orgelbouwer of diens rechtverkrijgende zich, alle fouten en gebreken, ontstaan uit materiaal, constructie of samenstelling, in de kortst mogelijke tijd, kosteloos en afdoende te herstellen.Gebreken klaarblijklijk ontstaan door verkeerde of ondeskundige behandeling, door ongedierte of uiterlijk geweld, door stof of xx 
De ontstemming, vallen buiten deze garantie.
Voor ventilatoren, gelden dezelfde bepalingen als door de betreffende firma’s vastgesteld. (1 jaar). 
Zolang de garantietijd loopt (volgens art. 6), wordt het orgel minstens éénmaal per jaar gestemd. De kosten hiervan bedragen f.10.50 per uur minimaal, reiskosten inbegrepen.
Artikel 8.
Partijen verbinden zich in alle geschillen, welke tussen beide mochten ontstaan, terzake of in verband met bovengenoemde bepalingen, voor te leggen aan een arbitrage-commissie, en niet aan. een burgelijke rechter. Deze commissie zal bestaan uit drie personen:a. een adviseur-vakman-organist, te benoemen door het kerkbestuur; b. een orgelbouwer, lid van de Bond van Prot. orgelbouwers in Ned. te benoemen door de orgelbouwer; c. een neutraal persoon, event, jurist, tevens voorzitter, te benoemen door beide partijen. Bij geen overeenkomst, deze te benoemen door de kantonrechter, domicilie kiezende, door de opdrachtgever te bepalen.Kosten: de arbitrage-commissie kan de partij, die in het ongelijk gesteld is, in de kosten van het geding veroordelen.Aldus in duplo opgemaakt
 
te Heerde,
 
20 april 1965.
 
de orgelbouwer: